Business People Shaking Hands

Hoe het werkt

Wie zijn wij?

Fides Rae Insurance Company NV is een verzekeraar die verzuimverzekeringen aanbiedt. Fides Rae Insurance Company NV staat onder toezicht van de Centrale Bank van Aruba onder vergunning nummer 027.

Wat verzeker ik met deze verzekering?

Tijdens de eerste 104 ziekteweken van uw in Nederland loonbelastingplichtige werknemer bent u wettelijk verplicht om het loon door te betalen. Met deze collectieve verzuimverzekering verzekert u zich tegen deze financiële verplichting door een premie te betalen aan ons als verzekeraar. Afhankelijk van de keuzes die u binnen de verzuimverzekering maakt, ontvangt u van ons een (gedeeltelijke) vergoeding van het loon dat u de eerste twee jaren moet doorbetalen aan uw zieke werknemer. Hiermee beperkt u de financiële schade voor uw onderneming.

Wat is het verzekerde loon?

Het verzekerde loon bestaat uit alle bruto looncomponenten die uw verzekerde werknemer ontvangt. Dit verzekerde loon bestaat uit het maandelijkse vaste loon, vakantiegeld, eventuele bonus, maar ook uit de variabele inkomsten en de eventuele bijtelling voor een auto van de zaak. Werknemersbijdragen in pensioenregelingen of andere verzekeringen worden in mindering gebracht op het verzekerde loon. Waar in dit document ‘loon’ staat geschreven, wordt het totale jaarlijkse bruto loon bedoeld zoals hierboven beschreven.

Hoeveel loon is verzekerd?

U verzekert de eerste 104 weken van ziekte. Daarbij heeft u keuzes met betrekking tot de hoogte van het verzekerde loon. U kunt het loon tijdens de eerste 52 weken van ziekte verzekeren voor 100% of 70%. In het tweede jaar geldt standaard dat 70% van het loon is verzekerd.

Het maximaal verzekerde loon tijdens het eerste jaar bedraagt € 125.000,00 per werknemer, inclusief eventueel meeverzekerde werkgeverslasten. In het tweede jaar bedraagt dit € 87.500,00 per werknemer, inclusief eventueel meeverzekerde werkgeverslasten.

Wel of geen werkgeverslasten meeverzekeren

U kunt ervoor kiezen om de werkgeverslasten mee te verzekeren. Dit zijn de kosten voor afdracht van de sociale premies en andere bijkomende kosten waaronder pensioen- en autokosten. U kunt de werkgeverslasten meeverzekeren door de verzekerde loonsom te verhogen met 17,5%, 20% of 25%.

Re-integratiekosten

Samen met uw Arbodienstverlener re-integreert u uw zieke werknemer zo spoedig mogelijk terug naar werk. Daarbij kunnen de gemaakte re-integratiekosten door ons worden vergoed. Dit doen wij in samenspraak met uw Arbodienstverlener. Wij vergoeden 100% van de kosten voor de re-integratie, wanneer de verwachting is dat dit de ziekteperiode verkort. De vergoedingen die hiermee naar verwachting worden bespaard, moeten hoger zijn dan de re-integratiekosten. De uitbetaling van deze vergoeding gebeurt direct na ontvangst van de nota.

Wat is niet verzekerd?

Over de eerste 10 werkdagen waarop uw werknemer ziek is ontvangt u geen vergoeding. U kunt er ook voor kiezen om deze eigen risicotermijn 20, 30 of 60 werkdagen te laten zijn. Hoe langer de eigen risicotermijn, hoe lager de premie wordt.
Indien het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) bepaalt dat u het loon van uw werknemer langer dan twee jaar door moet betalen (loonsanctie), dan blijft onze vergoeding maximaal twee jaar.
Werknemers die voor meer dan 10% zeggenschap hebben over de onderneming zijn ook uitgezonderd van deze verzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Uw werknemers moeten in staat zijn om de afgesproken arbeid uit te kunnen voeren. Werknemers die al (deels) ziek zijn bij aanvang van uw verzuimverzekering kunnen om deze reden niet worden verzekerd. Wanneer een werknemer weer 28 aaneengesloten kalenderdagen beter is en het afgesproken werk heeft verricht, dan kan deze werknemer worden verzekerd op de verzuimverzekering. Uiteraard betaalt u ook pas vanaf dat moment verzekeringspremie voor deze werknemer.
Had u direct voor de start van de verzekering al een soortgelijke verzekering ergens anders? Dan blijft de werknemer verzekerd onder uw vorige verzuimverzekering totdat uw werknemer langer dan 28 dagen beter is.

Ook geldt er een dekkingsbeperking wanneer de werknemer arbeidsongeschikt is geraakt als gevolg van een terroristische daad. In dat geval keren wij maximaal 50% van de schade uit gedurende het eerste ziektejaar. Er is dan geen dekking voor het tweede ziektejaar.

Waar ben ik verzekerd?

Uw werknemers zijn in principe verzekerd tijdens hun zakelijke werkzaamheden over de hele wereld. Er is er alleen dekking indien het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken een positief reisadvies geeft voor het gebied waar de werknemer zich bevind. U kunt dit reisadvies raadplegen via de website www.nederlandwereldwijd.nl. Kies hier voor ‘Reisadvies (Buitenlandse zaken)’. In de gele en groene gebieden is er dekking, in de oranje en rode gebieden niet.
In geval van ziekte in het buitenland dan dient uw werknemer wel een verklaring van een aldaar plaatselijke arts te overleggen omtrent de ziekte om dekking te hebben op de verzekering.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wij verwachten dat u uw gegevens steeds actueel houdt door ons direct te informeren over de volgende wijzigingen:

 • Als uw gegevens en/of bedrijfsactiviteiten wijzigen;
 • Als een werknemer ziek wordt of beter is;
 • Als het arbeidsongeschiktheidspercentage van uw zieke werknemer wijzigt;
 • Als het salaris van een werknemer hoger of lager wordt;
 • Als er een werknemer uit dienst gaat of er een nieuwe werknemer in dienst komt;
 • Als het type dienstverband wijzigt.

Welke premie betaal ik?

Wij bieden de verzuimverzekering aan op basis van het zogenaamde ‘fixed rate’. Op de Nederlandse markt is het gebruikelijk om de verzuimverzekeringen aan te bieden op basis van ‘experience rate’. De ‘fixed rate’ betekent concreet dat wij de premie niet verhogen gedurende de contractstermijn. Bij een ‘experience rate’ kan dit wel. De verzekeraar verhaalt de schade dan als het ware op de verzekeringsnemer door de premie te verhogen in de jaren na de toekenning van een schadeclaim.
De premie die u betaalt is een vaste premie die niet afhankelijk is van de samenstelling van uw werknemersbestand of de sector waarin uw onderneming actief is. De verzuimhistorie van de drie voorgaande kalenderjaren van uw onderneming in Nederland kan wel van invloed zijn op het aangeboden premiepercentage en/of de aangeboden eigen risicotermijn.

Wanneer kan de premie gewijzigd worden?

Bij uitzondering kunnen wij na de contractstermijn de eigen risicoperiode verhogen of het premiepercentage verhogen. Dit doen wij alleen wanneer wij twee opeenvolgende jaren schadeclaims aan u hebben uitbetaald die samen meer bedragen dan de over die periode door u betaalde premies. In dit geval kunnen wij de eigen risico termijn en/of het premiepercentage volgens de onderstaande tabel verhogen met ingang van de volgende contractstermijn.

Uitgekeerde schadeclaims tijdens twee opeenvolgende jaren, als percentage van de over die periode betaalde verzekeringspremies: Met ingang van de volgende contractstermijn wordt:
125% de eigen risicoperiode verhoogd met 10 of 20 werkdagen
150% het premiepercentage verhoogd met maximaal 25%, mogelijk in combinatie met het verhogen van het eigen risico met 10, 20 of 30 werkdagen.
200% het premiepercentage verhoogd met maximaal 40% (mogelijk in combinatie met het verhogen van het eigen risico met 10, 20 of 30 werkdagen).

Wij zullen u schriftelijk waarschuwen wanneer de schadeclaims in een jaar de totaal betaalde premies overstijgen.
Wanneer tijdens de contractstermijn met het verhoogde premiepercentage de schadeclaims lager zijn dan de oude premie, dan zal in het daarop volgende contractstermijn het premiepercentage weer als volgt worden verlaagd:

 • Indien het premiepercentage verhoogd was met 25%, dan zal het dan geldende premiepercentage met 20% worden verlaagd.
 • Indien het premiepercentage verhoogd was met 40%, dan zal het dan geldende premiepercentage met 28,5% worden verlaagd.

In beide situaties is het nieuwe premiepercentage hetzelfde als het premiepercentage voor de verhoging. Ook de eventueel verhoogde eigen risicoperiode zal worden gebracht naar het oude.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen om de premie per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar te betalen. Wij passen geen termijnopslag toe bij betaling per halfjaar, per kwartaal of per maand.
De premie die u betaalt is een voorschotpremie. Die is gebaseerd op het te verwachten jaarloon of, indien bekend, het jaarloon van het voorgaande jaar. Na afloop van een kalenderjaar wordt de definitieve totale loonsom over het voorgaande jaar opgevraagd en volgt er een na-verrekening die leidt tot een bij- of terugbetaling. De definitieve premie van het voorgaande jaar wordt gebruikt als voorschotpremie voor het lopende jaar.

Wanneer en hoe wordt er uitgekeerd?

Na afloop van elk kwartaal vragen wij uw verzuimgegevens bij u op of bij uw Arbodienstverlener. Op basis van deze gegevens bepalen wij of er recht bestaat op een vergoeding. Als u recht heeft op een vergoeding, dan ontvangt u van ons een opgave van de vergoeding. Wij streven ernaar om de vergoeding binnen zes weken na afloop van een kwartaal aan u over te maken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering gaat altijd in per de 1e kalenderdag van de maand. Op het aanvraagformulier geeft u aan of u met terugwerkende kracht per de 1e van de lopende maand verzekerd wilt zijn, of per de 1e van de volgende maand. Indien u een latere ingangsdatum heeft aangegeven op het aanvraagformulier, dan geldt die latere datum. Wanneer u een datum in de toekomst invult, dan is een ziekte die voor die tijd is ontstaan niet gedekt door de verzekering.
U ontvangt maximaal twee jaar een vergoeding en uiterlijk totdat uw werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U sluit de verzuimverzekering eerst met een contractstermijn van drie jaren. Daarna wordt uw contract steeds met één jaar verlengd. Vanaf dit moment kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van één kalendermaand.
Wanneer wij de premie verhogen of de polisvoorwaarden aanpassen, dan brengen wij u hiervan ruim van tevoren schriftelijk op de hoogte. Indien de premieverhoging los staat van hetgeen onder ‘Wanneer kan de premie gewijzigd worden’ wordt genoemd, en de verhoging meer dan 25% van de premie bedraagt, dan kunt u de verzuimverzekering voortijdig beëindigen. Ook dan heeft u een opzegtermijn van één kalendermaand.
Indien u geen in Nederland loonbelastingplichtige werknemers meer in dienst heeft, dan kunt u de verzuimverzekering ook zonder kosten voortijdig beëindigen.
U kunt de verzekering niet voortijdig beëindigen in de volgende situaties:

 • Indien de premie gelijk blijft en de voorwaarden verbeteren.
 • Indien de premie wordt verlaagd en de voorwaarden gelijk blijven of verbeteren.
 • Indien de premieverhoging het gevolg is van wettelijke bepalingen of regelingen.

Welke polisvoorwaarden zijn van toepassing?

Op deze verzekering zijn de polisvoorwaarden FR 2020/01 van toepassing. De polisvoorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands en Engels. De Nederlandse polisvoorwaarden zijn juridisch leidend. De polis zelf is alleen in het Nederlands beschikbaar.

Goed om te weten

U heeft geen inschrijving nodig in de Nederlandse Kamer van Koophandel om deze verzuimverzekering aan te gaan. Dit maakt de verzuimverzekering van Fides Rae uniek in de markt.
Er is een verzekeringskaart beschikbaar voor deze verzuimverzekering. Dit is een samenvatting van de verzekeringsdekking, de belangrijkste uitzonderingen en de verplichtingen van de verzekering. Op deze verzekeringskaart ziet u in één oogopslag de belangrijkste kenmerken van de verzekering.

Klachtenregeling

Klachten over onze producten en diensten kunnen worden voorgelegd aan uw verzekeringsadviseur Ravil Intersurance BV. Deze zoekt naar een passende oplossing, zo nodig in overleg met de verzekeraar.
Indien het overleg met uw verzekeringsadviseur geen oplossing biedt, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij ons. Deze klacht richt u aan:
Fides Rae Insurance Company NV, tav directie
Miramar Building, Suite 302
L. G. Smith Boulevard 62,
Oranjestad, Aruba.

Doe dit onder vermelding van uw naam, adres en uw polisnummer. Voor meer informatie kijkt u op: www.fidesrae.com.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om

Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens of dat gegevens verloren gaan. Ook zijn al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring met ons kantoor aangegaan. Verdere informatie vindt u in onze Privacyverklaring.

Welke gegevens gebruiken wij en waarvoor?
Wij gebruiken en bewaren uw bedrijfsgegevens. In geval van ziekte gebruiken wij tevens de werknemersgegevens. Deze gebruiken wij voor vier doelen:

 • Bedrijfsgegevens: om uw bedrijf te kunnen identificeren volgens de geldende wetgeving.
 • Bedrijfsgegevens: om met u te kunnen communiceren.
 • Bedrijfsgegevens: om de aanvraag te kunnen beoordelen en de polis op te kunnen maken.
 • Werknemersgegevens: om schades te kunnen beoordelen, berekenen en aan u over te kunnen maken.

Van uw Arbodienstverlener ontvangen wij elk kwartaal de verzuimgegevens van uw werknemers (initialen en achternaam werknemer, percentage arbeidsongeschiktheid, arbeidsongeschiktheidsperiode en eventueel de datum in dienst). Deze gegevens gebruiken wij om te bepalen of u recht heeft op een schade-uitkering. Indien dit zo is, ontvangen wij van uw salarisverwerker het loon van de betreffende werknemer over de 12 maanden voorafgaand aan de maand van de eerste ziektedag. Dit loon gebruiken wij om het dagloon van de werknemer te bepalen en daarmee de schade-uitkering.
De gegevens van uw bedrijf en uw werknemers geven wij alleen door aan derden voor zover zij deze gegevens ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onze communicatie aan u. Die zal altijd verlopen via Ravil Intersurance BV. Daarnaast kunnen wij uw bedrijfsnaam en adres doorgeven aan Interfisc BV in het kader van de premie-inning die Interfisc BV namens ons uitvoert. Wij zullen uw gegevens nooit aan derden verkopen of geven voor commerciële doelen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren de gegevens niet langer dan dat wij deze nodig hebben voor de werkzaamheden die wij voor u uitvoeren. Uiterlijk vijf jaar na het beëindigen van de verzuimverzekering vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen in dit kader.