Details of a modern office building with many windows

Loondoorbetaling

Tijdens de eerste 104 ziekteweken van uw in Nederland loonbelastingplichtige werknemer bent u wettelijk verplicht om het loon door te betalen. Met deze collectieve verzuimverzekering verzekert u zich tegen deze financiële verplichting door een premie te betalen aan ons als verzekeraar. Afhankelijk van de keuzes die u binnen de verzuimverzekering maakt, ontvangt u van ons een (gedeeltelijke) vergoeding van het loon dat u de eerste twee jaren moet doorbetalen aan uw zieke werknemer. Hiermee beperkt u de financiële schade voor uw onderneming.

U bepaalt zelf:

  • Het verzekerde jaarloon
  • Het uit te keren percentage van het in het eerste en tweede jaar
  • De termijn voor het eigen risico, variërend van 10 tot 60 wachtdagen
  • Of u werkgeverslasten wilt meeverzekeren (tot 25 procent)