Warning: Undefined array key "pageSlideActive" in /home/fidesrae/public_html/wp-content/themes/fidesrae/header-inline-nav.php on line 102

Privacyverklaring

Wie zijn wij?

Fides Rae Insurance Company NV is een verzekeraar die verzuimverzekeringen aanbiedt. Fides Rae Insurance Company NV staat onder toezicht van de Centrale Bank van Aruba onder vergunningennummer 027.

Waarvoor is deze Privacyverklaring?

Fides Rae vindt uw privacy belangrijk en daarom gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In dit privacy statement kunt u lezen hoe we met uw persoonsgegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn persoonlijke gegevens van uw werknemers, uw contactpersoon voor ons en de gegevens van eventuele ‘Ultimate Beneficial Owner(s)’ (UBO) van uw bedrijf. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over deze personen of die met hen in verband kunnen worden gebracht. Het verzamelen, bewaren en gebruiken van deze gegevens wordt in de wet ‘verwerken’ van persoonsgegevens genoemd. Fides Rae houdt zich bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de wet- en regelgeving, waaronder de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wanneer u bij ons een verzuimverzekering wilt afsluiten of een schadeclaim indient, dan vragen we u om persoonsgegevens van uw werknemer(s). Ook als u onze website bezoekt, kunnen we van u persoonsgegevens verzamelen. Bedrijfsgegevens zijn geen persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken we persoonsgegevens?

We bewaren en gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor zorgvuldig vastgestelde doelen. In de meeste gevallen ontvangen we persoonsgegevens van uzelf, omdat u een verzuimverzekering bij ons afneemt of wilt afnemen. De wet spreekt dan van gegevensverwerking die nodig is voor het voorbereiden of uitvoeren van een overeenkomst. Het komt erop neer dat we u niet kunnen helpen als klant als we geen gegevens van u hebben of mogen bewaren.

Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt, omdat wij een centrale klantenadministratie bijhouden, marketingactiviteiten laten verrichten, fraude willen voorkomen en bestrijden of de gegevens gebruiken voor risicobeheersing. In de wet wordt dit ‘de verwerking vanwege gerechtvaardigde belangen’ genoemd. Daarnaast verwerken we uw gegevens om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Hieronder vindt u meer informatie over de basis waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

 • Voor het uitvoeren van onze overeenkomsten.
 • Op grond van een gerechtvaardigd belang.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Persoonsgegevens die we van u ontvangen voor de uitvoering van de overeenkomst. Het gaat hierbij om:

 • Gegevens van de werknemers: initialen, achternaam, geboortedatum, datum in en uit dienst en salarisgegevens.
 • Algemene gegevens van de contactpersoon: initialen, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Gegevens om u of de UBO(‘s) te kunnen identificeren: initialen, achternaam, adres en eigendomspercentage van de aandelen.
 • In geval van ziekte van uw werknemer(s) ontvangen wij informatie over het percentage arbeidsongeschiktheid en de arbeidsongeschiktheidsperiode (verzuimgegevens). Voor de risicobeoordeling kunnen we vragen of er sprake is van een strafrechtelijk verleden.

Medische gegevens

Wij ontvangen geen medische gegevens. Bij aanvang van de verzekering vragen wij u alleen te verklaren dat alle werknemer(s) volledig in staat zijn om te werken.

Aanvullende gegevens

Met aanvullende gegevens worden extra gegevens bedoeld die we niet van u of uw adviseur ontvangen hebben. Denk hierbij aan het raadplegen van informatie om terrorisme en witwassen tegen te gaan. We doen dit in sommige gevallen om een risico in te schatten of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Meer informatie hierover vindt u bij ‘Van wie krijgen we uw gegevens?’.

Uw bezoek aan onze website

We leggen gegevens vast over uw bezoek aan onze website. Bijvoorbeeld welke pagina’s u heeft bezocht of welke zoekopdracht u heeft gedaan. Op basis van deze gegeven kunnen wij de website beter laten werken. Ook kunnen we de gegevens gebruiken voor marketingactiviteiten. We doen dit onder andere door middel van het plaatsen van cookies. Wij verwerken ook uw IP-adres. Dit is het nummer van uw computer, tablet of mobiel op internet waarmee u zichtbaar bent voor andere computers, tablets en mobiele telefoons.

Van wie krijgen we uw persoonsgegevens?

Wij ontvangen de persoonsgegevens van uw assurantietussenpersoon Ravil Intersurance BV.

Aan wie kunnen we uw persoonsgegevens verstrekken?

De persoonsgegevens geven wij alleen door aan derden voor zover zij deze gegevens ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onze communicatie aan u. Die zal altijd verlopen via Ravil Intersurance BV. Daarnaast geven wij uw bedrijfsnaam, adres en de voorschotpremie door aan Interfisc BV in het kader van de premie-inning die Interfisc BV namens ons uitvoert. Met deze derden hebben wij in verwerkersovereenkomsten afspraken gemaakt over het gebruik van de persoonsgegevens. Wij zullen uw gegevens nooit aan derden verkopen of geven voor commerciëlen doelen.

Verder kunnen we de persoonsgegeven verstrekken aan de hieronder genoemde personen, bedrijven en instanties. We doen dat alleen als:

 • dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • we daarvoor een ‘gerechtvaardigd belang’ hebben en de verstrekking van uw gegevens daarvoor noodzakelijk is. De uitleg hiervan vindt u bij ‘Waarvoor verwerken we persoonsgegevens’;
 • het wettelijk verplicht is om uw gegevens te verstrekken;
 • u toestemming heeft gegeven.

Alléén als minimaal één van bovengenoemde redenen van toepassing is, verstrekken we uw gegevens aan een of meerdere onderstaande partijen.Onze medewerkers, voor zover zij deze gegevens nodig hebben voor hun werkzaamheden.

 • Accountants, auditors en/of actuaris.
 • Bedrijven die we inschakelen bij de afwikkeling van een claim door het leveren van expertisediensten of herstel- en advieswerkzaamheden bij schade- en inkomensverzekeringen.
 • Publieke diensten zoals toezichthouders, politie en justitie en aan de belastingdienst, als we daartoe wettelijk verplicht zijn.
 • Deurwaarders en incassobureaus.

Zo zorgen we voor uw persoonsgegevens

We zorgen voor een goede beveiliging

We besteden veel tijd en aandacht aan de beveiliging van onze systemen en de persoonsgegevens die daarin zijn opgeslagen. Om deze reden hebben we adequate maatregelen getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens. De veiligheid van ons dataverkeer houden we voortdurend in de gaten. Gaat er toch een keer iets mis, dan ondernemen we meteen actie. Datalekken lossen we op en registreren we.

Er is toezicht op hoe we persoonsgegevens verwerken:

De Centrale Bank van Aruba houdt toezicht op onze werkzaamheden.

We hebben een geheimhoudingsverklaring getekend

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. We gaan zorgvuldig om met gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens inzien en verwerken.

 

Wat zijn uw rechten?

Als klant heeft u het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wel of niet ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.

 • U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Wij zullen dan ook aangeven waarvoor wij de gegevens gebruiken. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.
 • Indien u meent dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.
 • Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek als wij dat wettelijk ook mogen.
 • Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten.
 • Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde. Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.
 • Indien wij van derden persoonlijke informatie van u ontvangen, bijvoorbeeld van uw accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij u over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren de persoonsgegevens zo lang we dat wettelijk verplicht zijn en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we de gegevens gebruiken. Zolang u klant bij ons bent, bewaren we de gegevens. Dit geldt ook als u geen klant meer bent en we de persoonsgegevens verwerken voor bijvoorbeeld claimafwikkeling. De persoonsgegevens  verwijderen we vijf jaar na beëindiging van de overeenkomst.

Waar verwerken we uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden doorgaans verwerkt in Aruba.Aruba valt niet onder de werking van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Toch houden wij ons strikt aan deze regelgeving.

Heeft u vragen?

Heeft u algemene vragen? Neemt u dan contact met ons op via Ravil Intersurance BV, telefoonnummer 00 31 (0) 70 313 30 60 of per mail via intersurance@interfisc.nl.

Wilt u uw persoonsgegevens inzien of wijzigen?

Via Ravil Intersurance BV kunt u de persoonsgegevens die wij verwerken en bewaren opvragen en gebruik maken van uw andere rechten.

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over de wijze waarop Fides Rae Insurance Company NV met de persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u deze indienen via ons kantoor, telefoonnummer: 00 297 588 7188 of per mail.