Business People Shaking Hands

Polisvoorwaarden Verzuimverzekering

(eigen risico in werkdagen)

In uw polis en in deze polisvoorwaarden van uw Verzuimverzekering leest u welke rechten en plichten u heeft bij deze verzekering. Indien deze polisvoorwaarden afwijken van hetgeen in uw polis is beschreven, dan gelden de voorwaarden zoals genoemd in uw polis.

1.      Begrippen

In deze polisvoorwaarden verstaan we onder:

1.1 Fides Rae Insurance Company N.V. (we/wij/ons/onze)

De verzekeraar waarmee u deze verzekeringsovereenkomst afsluit, zoals vermeld op het polisblad.

1.2 Verzekeringsnemer (u/uw)

Degene die de verzekeringsovereenkomst met ons heeft afgesloten.

1.3 Werknemer

Een werknemer is een persoon die een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding heeft met de verzekeringsnemer. De werknemer ontvangt hiervoor loon en staat vermeld in de loonaangifte voor de afdracht van premies werknemersverzekeringen. Hieronder vallen ook stagiaires en oproepkrachten. Een directeur-grootaandeelhouder is geen werknemer en is niet verzekerd op deze verzekering.

1.4 Polis

De polis bestaat uit het polisblad en de polisvoorwaarden. Op het polisblad staan alle afspraken die we met u hebben gemaakt over deze verzekering.

1.5 Arbeidsongeschikt

De verzekerde werknemer is arbeidsongeschikt wanneer hij als gevolg van een ongeval, ziekte of gebrek het werk niet meer kan uitvoeren zoals overeengekomen in de arbeidsovereenkomst. Een bedrijfsarts beoordeelt dit.

Zwangerschaps- en bevallingsverlof vallen niet onder dit begrip. Er is geen sprake van arbeidsongeschiktheid wanneer de werknemer niet bereid is om het overeengekomen werk te verrichten, of wanneer de werkgever de werknemer niet in staat stelt het overeengekomen werk te verrichten, terwijl de bedrijfsarts van mening is dat dit wel kan.

1.6 Loondoorbetalingsplicht

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om het salaris (of een deel daarvan) van de arbeidsongeschikte werknemer door te betalen gedurende maximaal 104 weken. De hoogte van het salaris hangt van de afspraken die zijn gemaakt in de arbeidsovereenkomst en/of de cao die van toepassing is op de werknemer en de wetgeving in het Burgerlijk Wetboek.

1.7 Verzekerde loon

Het verzekerde loon is het Loon voor Loonheffing. Bij een dekkingspercentage van 100% gedurende het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid, bedraagt dit loon maximaal € 125.000,00 bruto per jaar per werknemer. Bij een dekkingspercentage van 70% gedurende het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid, bedraagt dit loon maximaal

€ 87.500,00. Indien afwijkende verzekerde lonen zijn afgesproken, dan worden deze vermeld op de polis.

De genoemde maximale verzekerde lonen zijn inclusief eventueel meeverzekerde werkgeverslasten.

De verzekerde loonsom is het totaal van alle verzekerde werknemers.

1.8 Dekkingspercentage

Het percentage van het verzekerde loon dat we aan u uitkeren wanneer de werknemer arbeidsongeschikt is. Het dekkingspercentage mag wettelijk gezien niet hoger zijn dan wat u op basis van de loondoorbetalingsplicht aan uw werknemer moet betalen. Kortom, u mag er financieel niet op vooruit gaan doordat uw werknemer arbeidsongeschikt is. Het dekkingspercentage wordt op het polisblad vermeld.

 1.9 Eigen risico periode

De eerste ziektedagen van uw arbeidsongeschikte werknemer waarover u geen schade-uitkering ontvangt. Voor elke nieuwe ziekteperiode geldt weer een nieuwe eigen risico periode. Wordt de werknemer weer arbeidsongeschikt binnen 28 kalenderdagen na het beëindigen van de vorige arbeidsongeschiktheidsperiode? Dan worden de periodes bij elkaar opgeteld en als één ziekteperiode gezien. Wij rekenen met vijf werkdagen per week (maandag tot en met vrijdag), ook al werkt de werknemer meer of minder dagen per week. De eigen risico periode wordt geteld in werkdagen en staat op het polisblad vermeld.

1.10  Werkgeverslasten

Dit zijn de lasten die u als werkgever betaalt naast de verzekerde loonsom. Deze bestaan uit:

 • De vaste werkgeverspremies voor de werknemersverzekeringen en de premie Zorgverzekeringswet.
 • Overige werkgeverslasten zoals de variabele werkgeverspremie voor de werknemersverzekeringen, het werkgevers deel van de pensioenpremies en de eventuele auto lease kosten.

U kunt deze werkgeverslasten meeverzekeren op de polis. U kunt kiezen uit 17,5%, 20,0% of 25,0% van de verzekerde loonsom als meeverzekerde werkgeverslasten. Indien u de werkgeverslasten heeft meeverzekerd, dan staat dit tevens op het polisblad vermeld, inclusief het percentage.

1.11 Passende arbeid

Al het werk dat in alle redelijkheid van de arbeidsongeschikte werknemer kan worden verlangd. Rekening houdend met diens specifieke situatie. Het is mogelijk dat er geen passende arbeid geboden kan worden om lichamelijke, psychische of sociale redenen.

 1.12 Loonwaarde

Het loon dat in alle redelijkheid kan worden toegekend aan de passende arbeid die de arbeidsongeschikte

werknemer verricht.

 1.13 Bedrijfsarts

Een arts die in het BIG-register staat ingeschreven als gecertificeerd bedrijfsarts. Het BIG-register is het Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg register van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).

2.      De uitgangspunten van uw Verzuimverzekering (eigen risico in werkdagen)

2.1 De informatie die wij van u ontvangen bij aanvang van de verzekering

Bij de aanvraag van de Verzuimverzekering worden door de assurantietussenpersoon en ons meerdere vragen gesteld. U bent verplicht om deze vragen correct en volledig te beantwoorden. Op basis van uw antwoorden komt de verzekeringsovereenkomst tot stand. Indien u de vragen niet correct en volledig beantwoord, kan dit gevolgen hebben. Wanneer wij op basis van de juiste antwoorden de verzekering tegen andere voorwaarden zouden hebben aangeboden, of met een hogere premie, of zelfs niet zouden hebben geaccepteerd, dan kunnen wij:

 • de schade-uitkering verlagen. Indien we al hebben betaald, dan kunnen wij de schade-uitkering terug vorderen.
 • de premie en/of de voorwaarden van de verzekering aanpassen.
 • de polis weigeren of beëindigen. Dit doen wij alleen indien u ons met opzet incorrecte of onvolledige antwoorden heeft gegeven, terwijl we op basis van de juiste en volledige antwoorden de verzekering niet zouden hebben geaccepteerd.

2.2 Wanneer de arbeidsongeschiktheid van een werknemer is te verwachten

Het kan gebeuren dat een werknemer binnen zes maanden na de start van de verzekering of het dienstverband arbeidsongeschikt wordt. Indien dit bij de start van de verzekering of bij de start van het dienstverband was te verwachten op basis van de gezondheidstoestand van de medewerker, dan kunnen wij de schade-uitkering tijdelijk of blijvend geheel of gedeeltelijk weigeren.

3.      De dekking van uw Verzuimverzekering (eigen risico in werkdagen)

3.1 Wat is het doel van de Verzuimverzekering (eigen risico in werkdagen)?

De Verzuimverzekering heeft als doel om u als werkgever een schade-uitkering uit te betalen voor het loon dat u de arbeidsongeschikte werknemer door moet betalen, voor zover de werknemer langer ziek is dan de eigen risico periode.

3.2 Wanneer heeft u recht op een schade-uitkering?

U heeft recht op een schade-uitkering indien aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

 • De werknemer is verzekerd;
 • De eerste dag van arbeidsongeschiktheid van de werknemer valt na de startdatum van de verzekering;
 • De verzekeringspremie is volledig en tijdig voldaan;
 • Er is voldaan aan de andere polisvoorwaarden van de verzekering;
 • De werknemer is langer ziek dan de eigen risico periode in werkdagen.

3.3 Hoe stellen wij uw recht op een schade-uitkering vast?

Elk kwartaal ontvangen wij de verzuimgegevens van de Arbo-dienstverlener in een verzuimoverzicht. Met deze gegevens bepalen wij of u recht heeft op een schade-uitkering, hoe hoog deze is en voor hoe lang deze wordt uitgekeerd. Daarnaast toetsen wij of zowel u als de werknemer aan de polisvoorwaarden voldoen.

De gecertificeerde bedrijfsarts bepaalt in hoeverre de werknemer arbeidsongeschikt is en in hoeverre de werknemer niet in staat is de in de arbeidsovereenkomst afgesproken werkzaamheden te verrichten. Wanneer uw werknemer ziek wordt in het buitenland, dan willen wij een verklaring van een aldaar plaatselijke arts ontvangen, voordat wij een schade-uitkering doen.

3.4 Hoe berekenen we uw schade-uitkering?

Allereerst wordt het dagloon van de werknemer door ons vastgesteld. Dit doen wij door het loon te nemen van de twaalf maanden die vooraf gingen aan de maand waarin de eerste dag van arbeidsongeschiktheid plaats vond. Dit is het Loon voor Loonheffing en bevat de vaste loonbestandsdelen, commissies, bonussen, de fiscale bijtelling van de auto van de zaak en eventuele pensioenbijdrages van de werkgever. Hier gaan nog van af de eigen bijdrage van de werknemer aan het pensioen, de eigen bijdrage aan de auto van de zaak en de werknemers bijdrage aan de WIA verzekering(en). Dit loon delen wij door 261 werkdagen per jaar. Wanneer de werknemer nog geen vol jaar in dienst is, dan berekenen we het dagloon door het brutoloon te delen door het werkelijke aantal werkdagen (5 per week). Verder is de hoogte van de uitkering afhankelijk van:

 • De eigen risico periode: de periode, geteld in werkdagen vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid, waarover u geen schade-uitkering ontvangt.
 • Het arbeidsongeschiktheidspercentage: per werkdag ontvangt u dit percentage van het dagloon.
 • Het aantal ziektedagen: dit aantal dagen bepaalt de duur van de uitkering.
 • Eventueel meeverzekerde werkgeverslasten: met dit percentage wordt het dagloon verhoogd indien van toepassing.

Het dagloon tijdens het eerste jaar bedraagt nooit meer dan (€125.000,00 / 261 werkdagen =) € 478,93.

Tijdens het tweede jaar bedraagt het dagloon nooit meer dan (€87.500,00 / 261 werkdagen =) € 335,25.

Deze bedragen zijn inclusief de eventueel meeverzekerde werkgeverslasten.

Indien de werknemer werkt op arbeid therapeutische basis, dan ontvangt u maximaal vier weken lang de normale uitkering. Daarna gaan wij er vanuit dat het werk gezien kan worden als passende arbeid. In geval van passende arbeid stelt de bedrijfsarts de loonwaarde vast die hier bij hoort. Deze loonwaarde trekken wij af van het verzekerde loon. Het resterende bedrag wordt daarna aangehouden als het dagloon voor het berekenen van de schade-uitkering.

Heeft de werknemer tot slot recht op een andere wettelijke uitkering die u in mindering kunt brengen op de loondoorbetalingsplicht? Dan verlagen wij de schade-uitkering met deze uitkering.

Overlijdt uw werknemer en bent u wettelijk verplicht om een maandloon uit te betalen aan de nabestaanden? Dan keren wij dit maandloon aan u uit gebaseerd op de uitgangspunten van de verzekering. Hierop wordt geen eigen risico periode in mindering gebracht.

3.5 Hoe lang ontvangt u de schade-uitkering?

U ontvangt de schade-uitkering zo lang uw werknemer ziek is, maar nooit langer dan 104 weken. De eigen risico dagen worden hierop in mindering gebracht. Wanneer een werknemer weer volledig arbeidsgeschikt is en na 28 kalenderdagen weer arbeidsongeschikt wordt, dan start de periode van 104 weken opnieuw.

Heeft u bij ons een Poortwachtersgarantie? Dan staat dit vermeld op het polisblad. Wat houdt dit in? In een uitzonderlijk geval kan het UWV u verplichten om het loon langer dan de wettelijke 104 weken door te betalen. Heeft u zich in deze situatie gehouden aan alle aanwijzingen van de Arbo-dienstverlener (en het eventuele re-integratiebedrijf) en aan de polisvoorwaarden van deze verzekering? Dan betalen wij het loon na de 104 weken door aan u zo lang als het UWV dit heeft opgelegd.

3.6 Wanneer betalen wij uw schade-uitkering uit?

Eens per kwartaal betalen wij de schade-uitkeringen uit. De uitkering van het afgelopen kwartaal zal na ongeveer 6 weken plaats vinden op de door u opgegeven bankrekening. Tegelijkertijd ontvangt u een uitkeringsbericht van ons. Hierop staat vermeld welke uitkering u ontvangt voor welke werknemer. Dit uitkeringsbericht kunt u gebruiken als een betalingsbewijs voor uw boekhouding.

Heeft u een achterstand in de premiebetaling of moet u ons nog een bedrag terug betalen? Dan kunnen wij deze bedragen met de aanstaande schade-uitkering verrekenen. Dit zal dan duidelijk worden vermeld op het uitkeringsbericht.

3.7 Bijdrage aan interventiekosten

Maakt u interventiekosten voor uw werknemer, zodat hij sneller terug aan het werk kan? En is deze interventie opgenomen in het Plan van Aanpak? Dan dragen wij tot maximaal 100% bij aan deze kosten. Dit doen wij alleen indien de verwachting is dat de schade-uitkering hierdoor wordt verlaagd. Onze bijdrage is nooit meer dan 100% van de te verwachten besparing op de schade-uitkering(en). De vergoeding wordt door de Arbo-dienstverlener schriftelijk bij ons aangevraagd. Eventuele subsidieregelingen of andere (private) verzekeringsuitkeringen worden afgetrokken van de bijdrage.

Wij dragen niet bij aan interventies die als doel hebben om de werkplek van de werknemer aan te passen of die de werknemer moeten helpen bij het vinden van een dienstverband bij een andere werkgever.

3.8 Is het mogelijk om de rechten uit deze verzekering over te dragen?

Nee, u kunt de rechten uit deze verzekering niet overdragen, verpanden of op andere wijze tot zekerheid laten dienen.

4. Einde van de schade-uitkering

4.1 Wanneer heeft u geen recht (meer) op een schade-uitkering?

In sommige gevallen houdt de schade-uitkering eerder op of heeft u geen recht meer op een schade-uitkering. Dit is het geval in de volgende situatie:

 • U heeft geen loondoorbetalingsplicht meer. Dit kan onder de volgende omstandigheden:
  • de werknemer is niet meer arbeidsongeschikt;
  • de arbeidsovereenkomst met de werknemer is beëindigd;
  • de werknemer is overleden (in dat geval stopt de vergoeding een maand na het overlijden);
  • uw bedrijf is failliet verklaard;
  • u heeft via de rechter surseance van betaling aangevraagd;
  • uzelf of een van uw schuldeisers heeft het faillissement van uw bedrijf aangevraagd bij de rechter;
  • u heeft een ‘schuldsanering voor natuurlijke personen’ aangevraagd of krijgt deze opgelegd;
  • u heeft uw bedrijfsactiviteiten beëindigd;
  • de werknemer is betrokken bij een arbeidsconflict en de bedrijfsarts heeft vastgesteld dat er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid met een medische oorzaak;
  • de vrouwelijke werknemer die recht heeft op een uitkering wegens zwangerschap en bevalling op grond van de WAZO.
 • U heeft geen recht (meer) op een schade-uitkering op basis van de polisvoorwaarden. Dit geldt wanneer:
  • de werknemer arbeidsongeschikt was op de ingangsdatum van de verzekering. De werknemer is pas verzekerd nadat hij of zij 28 kalenderdagen onafgebroken en volledig arbeidsgeschikt was;
  • de werknemer arbeidsongeschikt was op de datum waarop de verlenging van zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd inging. Deze bepaling geldt niet als u kunt aantonen dat

de verlenging was overeengekomen voordat de werknemer arbeidsongeschikt werd;

 • de rechter bepaalt dat een ontslag niet rechtsgeldig is. U ontvangt dan geen vergoeding over de periode dat u de werknemer ontslagen heeft tot de dag dat de rechter het ontslag nietig verklaarde;
 • u de premie niet volledig betaalt, niet op tijd betaalt of weigert te betalen nadat we u een herinnering hebben gestuurd;
 • de werknemer in de gevangenis zit, in voorlopige hechtenis is genomen of ter beschikking is gesteld van de Staat (tbs).
 • de werknemer de afgesproken eindleeftijd heeft bereikt (uiterlijk de AOW-gerechtigde leeftijd);
 • de maximale uitkeringsduur van 104 weken is bereikt;
 • u of uw werknemer de verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid niet nakomt;
 • u fraude heeft gepleegd of ons opzettelijk heeft misleid;
 • de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van opzet of roekeloosheid door u of de werknemer. Dit geldt ook wanneer u of de werknemer tekort zijn geschoten om de arbeidsongeschiktheid te voorkomen of te verminderen.
 • de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van molest. Onder molest verstaan wij:
  • een gewapend conflict: landen zijn met elkaar in oorlog, al dan niet in combinatie met de Verenigde Naties;
  • een burgeroorlog: inwoners van één land voeren oorlog met elkaar;
  • een opstand: inwoners van een land verzetten zich met geweld tegen de overheid van dat land;
  • binnenlandse onlusten: groepen mensen gebruiken geweld op verschillende plaatsen in een land;
  • oproer: een groep mensen verzet zich op één plaats met geweld tegen de overheid;
  • muiterij: een groep mensen verzet zich met geweld tegen hun gezaghebbers.
 • de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een atoomreactie. We betalen wel een schade-uitkering indien de werknemer arbeidsongeschikt is geworden door radioactieve stoffen. Voorwaarde is wel dat de stoffen volgens hun bestemming buiten de kerninstallatie zijn en daar gebruikt worden (geldt ook voor vaartuigen). De stoffen moeten voor niet-militaire doelen zijn bedoeld. Indien de atoomreactie het gevolg is van een terroristische daad, dan geldt hetgeen in ‘Artikel 9. Terrorisme’ staat vermeld.
 • u of de werknemer op een sanctielijst staan conform de Sanctiewet 1977.

4.2 Wat gebeurt er met de schade-uitkering wanneer de verzekering wordt beëindigd?

Wanneer de verzekering wordt beëindigd terwijl een werknemer nog steeds arbeidsongeschikt is, dan blijven wij de schade-uitkering volgens de polisvoorwaarden aan u uitkeren. Dit heet het uitlooprisico. Uiteraard dient u zich wel te houden aan uw verplichtingen ten opzichte van de arbeidsongeschikte werknemer. Als de werknemer weer beter is gemeld en binnen 28 kalenderdagen weer (deels) arbeidsongeschikt wordt, dan beschouwen wij dit als een aaneengesloten ziekmelding en betalen wij de schade-uitkering weer uit. Pas wanneer de werknemer 28 kalenderdagen beter is gemeld en daarna weer (deels) arbeidsongeschikt wordt, keren wij niet meer uit.

Wij betalen de schade-uitkering aan de nieuwe werkgever indien uw bedrijf wordt overgenomen, wanneer u fuseert met een ander bedrijf of wanneer een deel van uw bedrijf is gesplitst of verkocht. Ook hier geldt de voorwaarde dat de nieuwe werkgever zich houdt aan de verplichtingen ten opzichte van de arbeidsongeschikte werknemer.

5. Uw medewerkersbestand en wijzigingen in het arbeidsongeschiktheidsrisico up-to-date houden bij ons

Het is van belang dat uw medewerkersbestand up-to-date is bij ons en dat wij kunnen bepalen welk arbeidsongeschiktheidsrisico uw werknemers lopen. Zo weten wij wie er wel en niet verzekerd zijn en of de premie en/of voorwaarden moeten worden aangepast bij een veranderd arbeidsongeschiktheidsrisico. Hierna leest u welke gegevens wij hiervoor nodig hebben van u en wat de gevolgen zijn wanneer u wijzigingen of informatie niet (tijdig) aan ons doorgeeft.

Indien u de salarisverwerking laat doen door Interfisc BV, dan worden wij door hen automatisch op de hoogte gehouden van personeelswijzigingen. Wanneer de salarisverwerking elders plaats vindt, dan dient u ons zelf op de hoogte te brengen van personeelswijzigingen.

5.1 Wanneer is een medewerker niet (meteen) verzekerd?

In de volgende situaties is de werknemer niet (direct) verzekerd op de polis:

 • de werknemer recht heeft op een WAO- of WIA-uitkering die voort komt uit het dienstverband met u;
 • de werknemer is tijdens het dienstverband bij u minder dan 35% arbeidsongeschikt geraakt en heeft nog geen nieuwe arbeidsovereenkomst;
 • de werknemer is bij indiensttreding (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt;
 • de werknemer is arbeidsongeschikt op de datum waarop de verlenging van zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd inging. Deze bepaling geldt niet als u kunt aantonen dat de verlenging was overeengekomen voordat de werknemer arbeidsongeschikt werd;
 • de werknemer heeft een no-risk status en is hierdoor voor arbeidsongeschiktheid verzekerd via de overheid. In dit geval vergoeden wij alleen het loondeel dat boven het maximum dagloon voor de werknemersverzekeringen uitkomt.

5.2 Wat zijn de gevolgen wanneer u een wijziging in het medewerkersbestand niet of te laat doorgeeft aan ons?

Indien u de salarisverwerking via Interfisc BV laat doen, dan zullen wij door Interfisc BV op de hoogte worden gehouden van de personeelswijzigingen. Dit betreft bijvoorbeeld een in- of uitdiensttreding. U hoeft dan alleen Interfisc BV tijdig op de hoogte te brengen van de wijzigingen. U doet dit binnen een maand. Indien uw salarisverwerking elders wordt gedaan, dan hebben wij de personeelswijzigingen binnen een maand van u nodig.

Komt de wijziging ten aanzien van een nieuwe werknemer niet of te laat bij ons binnen, al dan niet via Interfisc BV? Dan is de nieuwe medewerker niet verzekerd. U ontvangt dan geen schade-uitkering bij arbeidsongeschiktheid van deze werknemer. Uiteraard geldt dit niet indien u aan kunt tonen dat u de wijziging tijdig hebt doorgegeven aan Interfisc BV.

De nieuwe medewerker is alsnog meeverzekerd vanaf het moment dat wij deze wijziging binnen krijgen. Vanaf dat moment bent u premie verschuldigd voor deze werknemer en zullen wij de schade-uitkering aan u uitbetalen.

Het bovengenoemde geldt ook voor wijzigingen van meer dan 15% in het salaris. Ook deze wijzigingen dienen wij binnen een maand te ontvangen. Geeft u een salarisstijging niet tijdig door? Dan wordt de schade-uitkering aan u betaald op basis van het oude salaris. De premie over het verhoogde salaris blijft u wel schuldig.

Wanneer u een salarisverlaging niet tijdig aan ons door geeft, terwijl wij de schade-uitkering al aan u hebben uitbetaald, dan blijft u ons het verschil schuldig. Dit zal worden verrekend met u, evenals de te veel betaalde premie.

5.3 Wat zijn de gevolgen wanneer u een wijziging in het arbeidsongeschiktheidsrisico niet of te laat doorgeeft aan ons?

Het arbeidsongeschiktheidsrisico binnen uw bedrijf kan veranderen. Hiervan moet u ons op de hoogte houden, omdat dit gevolgen kan hebben voor de verzekering. Bijvoorbeeld voor de premie en/of de polisvoorwaarden. U stelt ons in ieder geval een maand nadat de situatie zich heeft voorgedaan op de hoogte van deze wijziging. Indien van toepassing, ontvangt u van ons een nieuwe offerte op basis van de gewijzigde situatie. Bent u het niet eens met deze offerte? Laat dit dan binnen een maand na ontvangst van de offerte aan ons weten. Wij beëindigen de verzekering dan vanaf de datum dat de gewijzigde situatie van kracht is.

In situaties die invloed kunnen hebben op het arbeidsongeschiktheidsrisico stelt u ons zo snel mogelijk op de hoogte. In ieder geval binnen een maand. Dit geldt voor de volgende situaties:

 • U neemt (een deel) van een ander bedrijf over;
 • U fuseert met een ander bedrijf, waarbij het andere bedrijf wordt ondergebracht in uw bedrijf;
 • Uw bedrijf wordt gesplitst, u krijgt dan een offerte voor het deel dat doorgaat onder hetzelfde loonheffing nummer;
 • U verkoopt een deel van uw bedrijf;
 • U wordt door de Belastingdienst in een andere sector ingedeeld;
 • Uw bedrijfsactiviteiten wijzigen.

5.4 Wat zijn de gevolgen indien u de door ons gevraagde informatie niet of te laat doorgeeft?

Hebben wij bijvoorbeeld een verzamelloonstaat aan u gevraagd, of een verzuimoverzicht van uw Arbo-dienstverlener? Dan kunnen wij de schade-uitkering pas vaststellen en aan u overmaken nadat wij deze documenten van u hebben ontvangen. U ontvangt dus geen schade-uitkering zolang wij de gevraagde documenten niet hebben ontvangen. Zodra we de gevraagde informatie van u hebben ontvangen, zullen wij de schade-uitkering aan u uitbetalen. Indien wij de dekking intussen hebben opgeschort, dan kunnen we de verzekering ook beëindigen.

Ontvangen wij de ziekmelding pas na 3 jaar, of levert u de gevraagde documenten pas na drie jaar aan? Dan vervalt het recht op een schade-uitkering definitief.

5.5 Wat zijn de gevolgen indien u wijzigingen niet aan ons doorgeeft of opzettelijk onjuiste gegevens doorgeeft?

Geeft u belangrijke wijzigingen niet aan ons door? Of geeft u opzettelijk onjuiste of onvolledige gegevens aan ons door? Al dan niet via derden, zoals de Arbo-dienstverlener? En zouden wij de verzekering niet zijn aangegaan of niet hebben voortgezet wanneer wij de juiste en volledige informatie wel zouden hebben gehad? Dan kunnen wij de dekking van de verzekering opschorten, de verzekering per direct beëindigen of u een nieuwe offerte aanbieden                 onder andere voorwaarden. Onze beslissing hierin hangt af van de ernst van de situatie en de gevolgen die dit heeft voor het arbeidsongeschiktheidsrisico en/of de schade-uitkering. Ook ontvangt u dan geen schade-uitkering meer. Hebben wij u een offerte aangeboden voor een nieuwe polis en accepteert u deze? Dan zullen wij zowel de bestaande schade-uitkeringen vanuit de oude polis als nieuwe schade-uitkeringen behandelen volgens de afspraken in de nieuwe polis. U moet de premies door blijven betalen in de situaties zoals genoemd in Artikel 5.

6. Uw verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer

Hierna informeren wij u over wat wij van u als werkgever verwachten wanneer uw werknemer arbeidsongeschikt is. U heeft in dit kader verplichtingen vanuit deze verzekering, maar ook vanuit de wet. Daarnaast geven wij aan wat de gevolgen zijn indien u uw verlichtingen niet na komt.

6.1 Wanneer meldt u een arbeidsongeschikte werknemer?

Heeft u Interfisc Arbo als Arbo-dienstverlener? Dan meldt u de zieke werknemer zo spoedig mogelijk bij hen, maar altijd binnen twee werkdagen. Wanneer u bij een andere Arbo-dienstverlener bent aangesloten, dan meldt u de zieke werknemer daar binnen dezelfde termijn. Bij de ziekmelding geeft u aan wanneer de eerste ziektedag was en de werknemer (deels) niet in staat was het werk uit te voeren. Daarnaast geeft u ook door voor welk percentage de werknemer arbeidsongeschikt is en of de werknemer ook recht heeft op een wettelijke uitkering wegens de ontstane arbeidsongeschiktheid.

Verandert het arbeidsongeschiktheidspercentage? Of gaat de werknemer weer volledig aan het werk? Meldt dit dan ook binnen twee werkdagen aan uw Arbo-dienstverlener. Dit geldt ook wanneer uw werknemer passende arbeid gaat verrichten of op therapeutische basis gaat werken.

6.2 Wat zijn de gevolgen wanneer u de melding niet tijdig doorgeeft?

Ontvangt uw Arbo-dienstverlener de arbeidsongeschiktheidsmelding pas na twee dagen? Dan telt de dag waarop de melding is gedaan bij de Arbo-dienstverlener als de eerste ziektedag. Vanaf deze dag gaat het eigen risico in. Zo ontvangt u een lagere uitkering. Meldt u de arbeidsongeschiktheid pas na 3 jaar? Dan heeft u geen recht op een schade-uitkering.

6.3 Welke informatie geeft u aan wie door?

Heeft u een andere Arbo-dienstverlener dan Interfisc Arbo? Dan zorgt u dat wij de verzuimoverzichten van u of van de Arbo-dienstverlener ontvangen. In de eerste twee weken van elk nieuw kwartaal dient het verzuimoverzicht van het voorgaande kwartaal bij ons te worden aangeleverd. Ontvangen wij de verzuimoverzichten later? Dan kan het gebeuren dat de schade-uitkering later aan u wordt betaald dan normaal.

U geeft ons alle informatie waarom wij vragen, teneinde de schade-uitkering te kunnen bepalen. Dit kunnen verschillende documenten zijn, zoals verzuimoverzichten, verzamelloonstaten, beschikkingen van het UWV of een opgave van loondoorbetaling. Ook kunnen wij u vragen om de opgevraagde gegevens door een accountant laten controleren.

Op ons verzoek geeft u de re-integratiemedewerkers van de Arbo-dienstverlener informatie over de arbeidsongeschikte werknemer, zoals naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Dit geldt ook wanneer zij vragen om informatie om te bepalen of en welke re-integratiemogelijkheden er zijn voor de arbeidsongeschikte werknemer. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het Plan van Aanpak voor de re-integratie, maar ook om andere documenten. Wij vragen en verwerken geen informatie over uw werknemer wanneer wij dit op grond van de wetgeving en gedragscodes niet mogen.

Komt uw werknemer de re-integratieverplichtingen niet na? En legt u uw arbeidsongeschikte werknemer om deze reden een loonsanctie op? Dan geeft u dit ook door aan ons, binnen twee werkdagen nadat u de loonsanctie hebt opgelegd.

6.4 Wat zijn de gevolgen indien u de informatie niet (op tijd) doorgeeft?

Dan schorten wij de schade-uitkering op. U ontvangt de schade-uitkering pas wanneer wij de gevraagde informatie hebben ontvangen en vast hebben kunnen stellen of er recht op een schade-uitkering is en wat de hoogte ervan is. Meldt u de arbeidsongeschiktheid pas na 3 jaar? Dan heeft u geen recht op een schade-uitkering.

6.5 Wat zijn uw verplichtingen als werkgever bij het re-integreren van uw zieke werknemer?

Als werkgever heeft u de volgende verplichtingen als uw werknemer arbeidsongeschikt is:

 • U laat zich bij de begeleiding van de werknemer bijstaan door een Arbo-dienstverlener of bedrijfsarts. Dit houdt in dat u zich houdt aan de adviezen van uw Arbo-dienstverlener of bedrijfsarts, de aanwijzingen van re-integratiemedewerkers en de aanwijzingen van de deskundigen die wij inzetten;
 • U laat de bedrijfsarts tijdig een probleemanalyse maken;
 • U stelt tijdig een Plan van Aanpak op;
 • U wijst tijdig een casemanager aan;
 • U bespreekt met de werknemer regelmatig de afspraken uit het Plan van Aanpak;
 • U zorgt zo nodig voor passende arbeid voor de werknemer. Is passende arbeid binnen uw bedrijf niet mogelijk, dan begeleidt u de werknemer zo nodig naar passende arbeid bij een andere werkgever.

Uw arbeidsongeschikte werknemer heeft de volgende verplichtingen:

 • Hij doet er alles aan om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen;
 • Hij werkt mee aan het (tijdig) opstellen van een Plan van Aanpak;
 • Hij komt de afspraken uit het Plan van Aanpak na;
 • Hij accepteert de passende arbeid die u aanbiedt, als de bedrijfsarts hem daartoe in staat acht.

Komt u als werkgever uw wettelijke verplichtingen niet na? En vraagt de werknemer een WIA-uitkering aan? Dan kan UWV u verplichten om het loon van de werknemer na deze twee jaar nog langer door te betalen. De WIA-uitkering gaat dan pas later in. U ontvangt dan geen schade-uitkering van ons over de verlengde periode van loondoorbetaling, tenzij u een Poortwachtersgarantie heeft bij ons. U moet zich dan wel volledig hebben gehouden aan de aanwijzingen van uw Arbo-dienstverlener en re-integratiebedrijf ten aanzien van de re-integratie van uw werknemer. Daarnaast moet u zich aan alle regels uit de polisvoorwaarden houden.

Komt een arbeidsongeschikte werknemer zijn verplichtingen niet na? Dan kunt u hem een loonsanctie opleggen. U betaalt de werknemer dan tijdelijk geen loon. U laat dit dan direct aan ons weten. Wanneer u het loon om deze reden tijdelijk niet doorbetaalt, dan ontvangt u over deze periode ook geen schade-uitkering van ons. Ontvangt de werknemer een WIA-uitkering? Dan kan UWV zijn WIA-uitkering verlagen.

6.6 Wat gebeurt er wanneer u zich niet aan deze re-integratieverplichtingen houdt?

Indien u zich niet aan de bovengenoemde re-integratieverplichtingen houdt, dan kunnen wij de schade-uitkering verlagen of beëindigen. Dit doen wij alleen als u minder of geen loon aan de werknemer had moeten doorbetalen als u de verplichtingen wel was nagekomen.

Houdt uw werknemer zich niet aan de verplichtingen? En had u om deze reden een lager of geen loon door hoeven te betalen aan de werknemer? Dan betalen wij geen schade-uitkering uit.

6.7 Wat doet u indien iemand aansprakelijk is voor de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer?

Is een derde persoon verantwoordelijk voor het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer? Dan heeft u het wettelijke recht om het nettoloon dat u moet doorbetalen aan de werknemer op deze persoon te verhalen. Dit geldt ook voor de aannemelijke kosten die u maakt om de werknemer te re-integreren.

In deze situatie moet u binnen een maand aan ons melden dat er een derde persoon verantwoordelijk is. Ook laat u ons weten of u de schade zelf gaat verhalen. U informeert ons daarnaast over de voortgang en het behaalde resultaat hiervan.

Gaat u de schade niet verhalen? Dan stelt u ons hiervan ook op de hoogte. U maakt het ons dan mogelijk om de schade te verhalen op deze derde persoon en belemmert ons hierbij niet. Wanneer wij de schade gaan verhalen, dan zullen wij dit in eerste instantie doen voor de schade-uitkering die wij aan u hebben betaald. Wij kunnen geen kosten voor u verhalen, zoals de eigen risico periode en de eventuele re-integratiekosten die u maakt.

 

6.8 Wat zijn de gevolgen voor de schade-uitkering indien iemand aansprakelijk is voor de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer?

Gaat u de schade verhalen op een aansprakelijke derde persoon? Dan zijn de schade-uitkeringen die wij aan u betalen voorschotten. Het loon dat u succesvol verhaalt op de aansprakelijke derde persoon brengen we in mindering op de uitbetaalde voorschotten.

Wanneer u de schade niet gaat verhalen en het ons niet mogelijk heeft gemaakt om de schade te verhalen, dan kunnen wij de schade-uitkering verlagen met het bedrag dat we hadden kunnen verhalen indien u ons daartoe in staat had gesteld. Dit bedrag stellen wij in alle redelijkheid vast en moet door u aan ons worden terug betaald.

7.      De verzekeringspremie (voorschotpremie) en voorwaarden

7.1 Wanneer moet de voorschotpremie worden betaald?

De premie moet binnen één maand na de factuurdatum worden betaald aan ons. Bij het afsluiten van de Verzuimverzekering en aan het begin van elk kalenderjaar betaalt u een voorschotpremie. Dit kan per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar zijn.

7.2 Hoe wordt uw voorschotpremie vastgesteld?

De voorschotpremie voor uw Verzuimverzekering wordt vastgesteld door het verzekerde loon van de verzekerde werknemers te vermenigvuldigen met het geldende premiepercentage. Hieronder leest u welke gegevens van invloed zijn op zowel de verzekerde loonsom als het premiepercentage.

De verzekerde loonsom van de verzekerde werknemers wordt vastgesteld op basis van de volgende gegevens:

 • De leeftijd van uw werknemers. Na het behalen van de AOW-gerechtigde leeftijd (volgens Artikel 7a van de Algemene Ouderdomswet) zijn uw werknemers namelijk niet meer verzekerd.
 • Het maximum verzekerde loon van uw werknemers.
 • Eventueel meeverzekerde werkgeverslasten. Dit wordt uitgedrukt als een percentage van de verzekerde loonsom. De werkgeverslasten worden bovenop de verzekerde loonsom geteld tot maximaal totaal

€ 125.000,00 bruto per werknemer voor het eerste verzekeringsjaar. Het tweede verzekeringsjaar bedraagt dit maximaal € 87.500,00. Beide bedragen zijn inclusief de werkgeverslasten.

Het premiepercentage wordt vastgesteld op basis van de volgende gegevens:

 • Het verzuimpercentage binnen uw bedrijf van de twee voorgaande jaren.
 • Het dekkingspercentage tijdens het eerste en/of tweede jaar.
 • De eigen risico periode in werkdagen.

7.3 Wanneer wordt de voorschotpremie vastgesteld?

Wanneer u de Verzuimverzekering afsluit, dan wordt de premie gebaseerd op een inschatting van het loon voor de rest van het kalenderjaar. Daarna wordt elke januari een voorschotpremie door ons bepaald op basis van de definitieve loonsom van het voorgaande jaar. Is de verzekering in het voorgaande jaar gestart na 1 januari? Dan schatten wij het loon in dat zou gelden voor de verzekering die een heel kalenderjaar zou kennen.

Na afloop van het kalenderjaar wordt de definitieve totale loonsom over het voorgaande jaar opgevraagd en volgt er een na-verrekening in het eerste kwartaal van het nieuwe kalenderjaar. U ontvangt van ons een correctienota voor het verschil tussen de betaalde voorschotpremie en de premie die daadwerkelijk verschuldigd was op basis van de definitieve loonsom van het voorgaande kalenderjaar. Deze definitieve premie van het voorgaande jaar wordt ook gebruikt als voorschotpremie voor het nieuwe jaar. Tegelijk met het na-verrekenen van het voorgaande kalenderjaar wordt ook de voorschotpremie van het lopende jaar na-verrekend.

Ook kan het daadwerkelijke verzuim binnen uw bedrijf zorgen voor een hogere voorschotpremie. Is het bedrag aan schade-uitkeringen die wij aan u hebben uitbetaald in twee opeenvolgende jaren hoger dan de premie die wij van u hebben ontvangen in die tijd? Dan verhogen we na de contractstermijn de eigen risicoperiode en mogelijk ook het premiepercentage. Dit doen we met ingang van de volgende contractstermijn. Wij zullen u schriftelijk waarschuwen wanneer de schade-uitkeringen in een jaar de totaal betaalde premies overstijgen.

In de hierna volgende tabel leest u wanneer en hoe wij de eigen risico periode en mogelijk ook het premiepercentage kunnen aanpassen op basis van de schade-uitkeringen die wij aan u hebben uitbetaald.

 
Uitgekeerde schadeclaims tijdens twee opeenvolgende jaren, als percentage van de tijdens die periode betaalde verzekeringspremies: Met ingang van de volgende contractstermijn wordt:
125% de eigen risicoperiode verhoogd met 10 of 20 werkdagen.
150% het premiepercentage verhoogd met maximaal 25%, mogelijk in combinatie met het verhogen van het eigen risico met 10, 20 of 30 werkdagen.
200% het premiepercentage verhoogd met maximaal 40%, mogelijk in combinatie met het verhogen van het eigen risico met 10, 20 of 30 werkdagen.

 

Zijn tijdens de nieuwe contractstermijn met het verhoogde premiepercentage de schadeclaims lager dan de oude jaarpremie? Dan zullen in de daarop volgende contractstermijn de eigen risico periode en het premiepercentage weer worden verlaagd:

 • Indien het premiepercentage was verhoogd met 25%, dan zal het dit premiepercentage met 20% worden verlaagd.
 • Indien het premiepercentage was verhoogd met 40%, dan zal het dit premiepercentage met 28,5% worden verlaagd.

In beide situaties is het nieuwe premiepercentage hetzelfde als het premiepercentage van voor de verhoging.

Ook de eventueel verhoogde eigen risicoperiode zal terug worden gebracht naar het oude.

Wanneer u het niet eens bent met de aanpassing van de voorschotpremie, dan moet u ons dit zo snel mogelijk laten weten. Uiterlijk een maand nadat wij u hebben geïnformeerd over de aangepaste premie. De verzekering zal dan worden beëindigd met inachtneming van een kalendermaand.

7.4 Wanneer kunnen de voorschotpremie en voorwaarden (tussentijds) worden aangepast?

In de volgende situaties kunnen wij de voorschotpremie en/of polisvoorwaarden tussentijds aanpassen:

 • Tijdens het lopende kalenderjaar ontstaat een beduidend hogere verzekerde loonsom, doordat er meer werknemers in dienst zijn gekomen. In deze situatie kunnen wij de voorschotpremie tussentijds verhogen op basis van het nieuwste personeelsbestand en de daarbij behorende verzekerde lonen.
 • Wanneer (tussentijds) de dekking van de verzekering wordt aangepast of het risico verandert.
 • Indien er wetswijzigingen of maatschappelijke veranderingen zijn waardoor de verzekering niet meer aansluit op uw nieuwe situatie.
 • Wanneer het ongewijzigd voortzetten van de verzekering ernstige gevolgen heeft voor onze financiële situatie.

Wanneer de premie of de polisvoorwaarden tussentijds om een bovengenoemde reden worden aangepast, dan geldt dit niet alleen voor uw Verzuimverzekering, maar voor alle Verzuimverzekeringen of voor alle Verzuimverzekeringen van dezelfde doelgroep. U heeft dan niet het recht om de Verzuimverzekering tussentijds te beëindigen vanwege een stijging in de premie vanwege de genoemde oorzaken. Ook niet wanner de wijziging voor een gelijke of lagere premie zorgt.

Ook u kunt de voorschotpremie tussentijds aanpassen. Dit kan door bijvoorbeeld een verzoek aan ons te doen om de eigen risicoperiode te veranderen, het dekkingspercentage te veranderen of de werkgeverslasten mee te verzekeren. Nadat wij dit verzoek hebben goedgekeurd, zal deze aanpassing ingaan vanaf de daarop volgende kalendermaand. Vanaf dat moment wordt ook de voorschotpremie aangepast aan de nieuwe afspraken.

7.5 Wat zijn de gevolgen indien u de premie niet (op tijd) of niet volledig betaalt?

Als u de premie niet op tijd betaalt, dan kunnen wij de dekking schorsen. Wij zullen u informeren vanaf welke datum de verzekering zal worden geschorst indien de premie nog niet is betaald. Wordt uw werknemer na deze datum arbeidsongeschikt en hebt u de premie nog niet betaald? Dan betalen wij geen schade-uitkering aan u. Dit geldt gedurende de volledige arbeidsongeschiktheidsperiode van de werknemer, ook al heeft u op een later moment de premie en eventuele kosten alsnog betaald.

Was een werknemer al arbeidsongeschikt voor de datum dat de dekking werd geschorst? Dan betalen wij de schade-uitkering voor deze werknemer wel aan u uit.

Betaalt u de premie nog steeds niet nadat wij de dekking hebben geschorst? Dan kunnen wij de verzekering beëindigen. Wij informeren u vooraf vanaf welke datum de verzekering zal worden beëindigd indien u de premie en de kosten nog niet heeft betaald. Vanaf deze datum betalen wij u geen schade-uitkeringen meer uit. Ook niet voor een werknemer die voor de datum van schorsing al arbeidsongeschikt was.

7.6 Voor welke verzekerden hoeft u geen premie te betalen?

In de volgende gevallen hoeft u geen premie te betalen:

 • Uw werknemer heeft de AOW-gerechtigde leeftijd behaald.
 • Uw werknemer was al (deels) arbeidsongeschikt bij indiensttreding. Vanaf het moment dat de werknemer 28 kalenderdagen onafgebroken beter is, geldt de verzekering ook voor deze werknemer. Vanaf dat moment gaat u ook premie betalen voor deze werknemer.
 • Heeft uw werknemer een no-riskstatus? Dan ontvangt de werknemer een Ziektewetuitkering van UWV voor het loon tot het maximumloon voor de Ziektewet. Indien het loon van uw werknemer boven deze grens uit komt, dan betaalt u premie over dat deel dat boven deze grens uit komt. Op het moment dat de werknemer de no-riskstatus verlies, betaalt u premie over het volledige loon.
 • Wanneer u de maximale vergoeding van ons heeft ontvangen voor een werknemer die 104 weken arbeidsongeschiktheid is geweest. Wanneer u deze werknemer opnieuw in dienst heeft genomen en er een nieuwe arbeidsovereenkomst is gesloten, dan wordt de werknemer weer opgenomen in de verzekering. Vanaf dat moment betaalt u weer premie voor deze werknemer.

8.      Einde van de verzekering

8.1 Wanneer eindigt de verzekering?

De verzekering eindigt in de volgende situaties:

 • Uw bedrijf is failliet. De beëindigingsdatum is hetzelfde als de faillissementsdatum.
 • U heeft geen werknemers meer in dienst. Om in deze situatie de verzekering te beëindigen, stuurt u ons een loonaangifte van de eerste kalendermaand zonder personeel. Dit is een zogenaamde ‘nihilaangifte’.
 • U betaalt de premie niet, ondanks onze herinneringen hierover (7.5).
 • U heeft ons opzettelijk onjuiste gegevens gegeven (5.5). Ook wanneer dit via derden is gegaan, zoals de Arbo-dienstverlener.
 • U beëindigt zelf de verzekering. Dit kan voor het eerst drie jaar na de ingangsdatum, met ingang van de contractvervaldatum. De contractvervaldatum is de datum waarop wij de verzekering telkens voor een jaar verlengen. Heeft u de verzekering na 1 januari afgesloten? Dan gaat de termijn van drie jaar in per de eerst volgende 1 januari. Na de termijn van de eerste drie jaar is de verzekering maandelijks te beëindigen met één maand opzegtermijn.

9.      Terrorisme

Raakt uw werknemer arbeidsongeschikt als gevolg van een terroristische daad? Dan heeft u recht op een schade-uitkering, indien en voor zover onze reserves dit toelaten. De hoogte en duur van de schade-uitkering zijn beperkt.

9.1  Begrippen

In deze voorwaarden verstaan we onder:

     9.1.1 Terrorisme

Gewelddadige handelingen en/of gedragingen – begaan buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest – in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks – al dan niet in enig organisatorisch verband – is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

     9.1.2 Kwaadwillige besmetting

Het – buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest – (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden – al dan niet in enig organisatorisch verband – is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

     9.1.3 Preventieve maatregelen

Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of – indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt – de gevolgen daarvan te beperken.

 9.2 Hoe berekenen we uw schade-uitkering in geval van terrorisme?

Indien en voor zover onze financiële reserves dit toelaten, met inachtneming van de hiervoor vermeldde begrippen ‘Terrorisme’, ‘Kwaadwillige besmetting’ en ‘Preventieve maatregelen’, en binnen de grenzen van de geldende polisvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met:

 • terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen;
 • handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, hierna gezamenlijk aan te duiden als ‘het terrorismerisico’,

geldt dat onze uitkeringsplicht ten aanzien van alle bij ons ingediende aanspraken op schadevergoeding en/of uitkering, is beperkt tot maximaal 50% van het gedurende de eerste 52 weken verzekerde bedrag (loonsom). Hierbij houden wij rekening met het geldende eigen risico. De schade-uitkering bedraagt nooit meer dan de daadwerkelijk geleden schade tijdens de eerste 52 weken. Voor de weken 53 tot en met 104 bestaat geen dekking in geval van terrorisme.

Wij laten u schriftelijk weten of wij een schade-uitkering aan u uitbetalen en wat de hoogte hiervan is. Dit doen wij zodra wij voldoende duidelijk hebben wat de omvang is van de totale schade als gevolg van terrorisme.

10. Persoonsgegevens

 10.1 Hoe communiceren wij met u?

Wanneer wij u willen informeren over de verzekering, dan sturen wij een e-mail of brief aan uw verzekeringsassuradeur Ravil Intersurance B.V. Via hen kunt u ook met ons communiceren.

 10.2 Waarvoor gebruiken wij de persoonsgegevens?

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstuurd. Wij gebruiken deze voor:

 • het verwerken van de aanvraag;
 • het sluiten van de verzekeringsovereenkomst en het uitvoeren hiervan;
 • het afhandelen van een schade-uitkering;
 • het voorkomen van fraude. Hiervoor gebruiken wij eventueel ook openbare gegevens van het internet;
 • het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving;
 • voor zover toegestaan, het delen met zakelijke partners, adviseurs, Arbo-dienstverleners en incassobureaus;
 • het doen van marktonderzoek of statistische analyses;
 • het onderhouden en verbeteren van onze relatie met u;
 • het informeren van u over onze producten en het doen van aanbiedingen.

Wij houden ons hierbij aan de geldende wet- en regelgeving. U leest meer hierover in onze Privacyverklaring.

  10.3 Wie gebruiken de persoonsgegevens?

Onze medewerkers gebruiken de persoonsgegevens en eventuele andere gegevens voor het uitvoeren van de werkzaamheden. In sommige gevallen delen wij de persoonsgegevens met de Arbo-dienstverlener, de assurantietussenpersoon of een incassobureau.

11. Winstdeling

Indien wij in een kalenderjaar winst hebben gemaakt, dan reserveren wij 3% van de nettowinst voor de winstdeling. Bent u een heel kalenderjaar bij ons verzekerd geweest? Dan heeft u recht op een deel van deze winstdeling. Wij verdelen de winstdeling in gelijke delen onder de verzekerden. De winstdeling wordt eens per drie jaar achteraf uitgekeerd.

12. Recht

Op deze verzekeringsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Voor geschillen over deze verzekeringsovereenkomst is de Rechtbank Den Haag bevoegd.